---

Eşti aici

     Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

     Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plata tarifelor corespunzătoare.
     Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.
     Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei (de exemplu transformarea din casă de locuit sau garaj în obiectiv economic – pensiune, magazin, vulcanizare, spălătorie etc.), beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.
     Tarifele prevăzute în Anexa 6 a Ordinului M.T. nr. 1836/2018 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române şi străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.
     Construcţia căilor de acces în/din drumul naţional se realizează de către solicitantul construirii accesurilor.
     Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

     Executarea oricăror lucrări în zona drumurilor naţionale implică parcurgerea a două etape:
          1. Obţinerea "Acordului Prealabil"(Certificat de Urbanism în termen de valabilitate).
          2. Obţinerea "Autorizaţiei de amplasare şi acces la drum "(Autorizaţia de Construire în termen de valabilitate).

     Documentaţiile tehnice în vederea obţinerii "Acordului Prealabil" şi "Autorizaţiei de amplasare şi acces" pentru lucrări în zona drumurilor naţionale se vor înainta la D.R.D.P. Braşov, prin intermediul SDN-urilor, însoţite de Procesul Verbal de constatare pe teren şi tariful achitat.
     În cazul lucrărilor pe drumurile nationale europene, documentaţiile înaintate la D.R.D.P. Braşov vor fi analizate în cadrul comisiei C.T.E. a D.R.D.P. Braşov urmând ca apoi să se înainteze spre avizare la C.N.A.I.R. şi I.G.P. Bucureşti.
     Pentru conţinutul cadru al documentaţiilor tehnice aferente diferitelor lucrări în zona drumurilor naţionale apăsaţi aici.

     Pentru a descărca cererea-tip pentru înaintarea documentaţiei în vederea obţinerii Avizului Iniţial, Acordului Prealabil, Autorizaţiei de amplasare şi acces la drum, prelungirea acordului/autorizaţiei de amplasare şi acces în zona drumului, accesaţi link-ul corespunzător:
     • cerere avize, acorduri, autorizaţii şi prelungiri.
     • cerere prelungire Autorizaţii de amplasare şi acces pentru amplasamente provizorii.

     !!!!!!    Conform Legii nr. 198/2015 privind aprobarea O.G. nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

 • Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea obţinerii acestora şi încheierii contractului de utilizare şi acces în zona drumului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de O.G. nr. 43/1997.
 • În cazul în care beneficiarii deţin acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi nu au încheiat cu administratorul drumului contract pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea încheierii contractului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării funcţiei şi/sau destinaţiei obiectivului, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plăţii tarifelor aferente.

     Documentaţia tehnică necesară trebuie să respecte prevederile următoarelor acte normative :

 • O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul M.T. nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
 • Normativul AND 600/2010 pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.
 • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
 • Ordinul M.T. şi M.I. nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
 • Lg. nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul M.T. nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.
 • Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localităţile urbane.
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Lg. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul nr. 1623/2012 privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de MTI în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, referitoare la amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public.
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

     Alte detalii legislative utile găsiți pe site-ul C.N.A.I.R. București.

 

 

zona drum

      Zona de protecţie reprezintă:

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă
până la marginea zonei drumului (m)

Autostrăzi

Drumuri naţionale

50

22