---

Eşti aici

     * FORMULARELE SE AFLĂ ÎN PARTEA DE JOS A PAGINII

     Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

     Pentru practicarea activităților comerciale în afara zonei de siguranţă de pe drumurile de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ este obligatorie obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.

     Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se emit la faza documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire - DTAC. Pentru celelalte faze de proiectare se emit avize.

     Executarea oricăror lucrări în zona drumurilor naționale implică parcurgerea a două etape:

1. Obţinerea "Acordului Prealabil" (Certificat de Urbanism în termen de valabilitate).

2. Obţinerea "Autorizaţiei de amplasare şi acces la drum " (Certificat de Urbanism în termen de valabilitate sau Autorizaţie de Construire în termen de valabilitate) – dă dreptul de execuție a lucrărilor.

     Documentaţiile tehnice în vederea obţinerii "Acordului Prealabil" şi "Autorizaţiei de amplasare şi acces" pentru lucrări în zona drumurilor naţionale se vor înainta la D.R.D.P. Braşov, prin intermediul Secţiilor de Drumuri Naţionale/Autostrazi, însoţite de Procesul Verbal de constatare pe teren şi de dovada achitării tarifului.

     Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se va obţine obligatoriu în termenul de valabilitate a acordului prealabil; în caz contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabil. În baza acordului prealabil, se va emite autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

     Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plata tarifelor corespunzătoare. Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului.

     Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.

     Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării funcţiei şi/sau destinaţiei obiectivului, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plăţii tarifelor aferente.

     Tarifele prevăzute în Anexa 6 a Ordinului M.T. nr. 1836/2018, cu modificările și completările ulterioare, se vor achita de persoanele fizice şi juridice române şi străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

     Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. 

     Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în care debuşează drumul colector respectiv, construite de către investitori şi/sau autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile stabilite de administratorul drumului.

     Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.

     Conform Legii nr. 198/2015 privind aprobarea O.G. nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

     Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea obţinerii acestora şi încheierii contractului de utilizare şi acces în zona drumului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de O.G. nr. 43/1997.

 

     Acte normative:

  • O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul M.T. nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cu modificările și completările ulterioare;
  • Normativul AND 600/2010 pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.
  • H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul M.T. şi M.I. nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
  • Lg. nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localităţile urbane;
  • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Lg. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 

zona drum

      Zona de protecţie reprezintă:

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă
până la marginea zonei drumului (m)

Autostrăzi

Drumuri naţionale

50

22