---

Eşti aici

Avize P.U.Z. și P.U.D.

     Piese obligatorii pe care trebuie sa le conţină documentaţiile depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu (P.U.Z., P.U.D.)
(nu se pot executa lucrări, nu se poate obține autorizația de construire în baza acestui acord)

 1. Cerere tip;
 2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente;
 3. Proces verbal de constatare pe teren - formular F5, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;
 4. Copie a actului de identitate, (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală a firmei (pentru persoanele juridice sau a celor fizice înmatriculate);
 5. Memoriu de prezentare a lucrării, cu referiri asupra circulaţiei şi a căilor de circulaţie existente;
  • se va avea în vedere rezervarea de terenuri pentru dezvoltările viitoare ale drumului (cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament - sau conform punctelor de vedere ale proiectanţilor lucrărilor de modernizare/lărgire a drumurilor naţionale, şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum), precum şi pentru realizarea unor drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele amplasate în zona drumului naţional şi care să debuseze în acesta în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
  • se va specifica zona de intravilan existentă în lungul drumului naţional (poziţiile kilometrice de început şi de sfârşit) şi cea propusă pentru introducere în intravilan sau pentru care se solicită P.U.Z./P.U.D. (poziţii kilometrice de început şi de sfârşit);
  • se va specifica zona de siguranţă şi de protecţie a drumului naţional, în zonele construite, în zonele de extindere a localităţii şi în afara acesteia;
  • se va menţiona modul de amenajare a accesului din drumul naţional la investiţie şi se vor rezerva spaţii de parcare în interiorul incintelor, suficiente pentru a nu se staţiona pe ampriza drumului naţional;
  • conform O.G. 43/1997, se vor respecta distanţele de amplasare în afara localităţilor a construcţiilor (50,00 m faţă de marginea părţii carosabile a drumurilor europene şi autostrăzi şi 30,00 m faţă de marginea drumurilor naţionale), iar în traversarea localităţilor rurale, distanţa minimă de amplasare a împrejmuirilor situate de o parte şi de alta a drumului naţional va fi de 26,00 m (13,00 m faţă de ax);
  • la proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia;
  • conform O.G. 43/1997, art. 28 - Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.
 6. Plan de situaţie, cu:
  • traseul drumului naţional,
  • poziţiile kilometrice pe drumul naţional ale intravilanului existent şi propus sau pentru obiectul P.U.Z./P.U.D.,
  • poziţiile kilometrice ale intersecţiilor care se propun şi ale altor elemente legate de circulaţie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.),
  • schiţarea modului în care se va amenaja accesul.
 7. Secţiuni transversale ale drumului naţional (din gard/construcţie în gard/construcţie) pentru zona studiată;
  • toate elementele drumului, construcţii, împrejmuiri, inclusiv zonele de siguranţă, de protecţie ale acestuia şi limita construibilă se vor cota faţă de axul drumului naţional.
 8. Certificat de înregistrare (persoane juridice și persoane fizice înmatriculate) sau act de identitate (persoane fizice) - copie;
 9. Acte de proprietate (sau contract inchiriere/comodat) pentru teren;
 10. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau ridicarea documentelor;
 11. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - copie, pe care se va evidenția amplasamentul;
 12. Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului naţional.

Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
Documentaţia se va depune în 3 exemplare.
În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Braşov poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.