---

Eşti aici

La momentul la care vă prezentați într-unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați de CNAIR să încaseze tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta), pentru achitarea acesteia trebuie să:
 • comunicați personalului distribuitorului numărul de înmatriculare al vehiculului așa cum este înscris în certificatul de înmatriculare;
 • comunicați personalului distribuitorului numărul de identificare al vehiculului (seria de șasiu), în cazul rovinietelor cu valabilitate de 90 zile și 12 luni, atunci când se solicită acest lucru de către personalul distribuitorului;
 • comunicați personalului distribuitorului tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

În urma furnizării datelor, personalul distribuitorului va elibera un document, denumit "copie partener", document pe care vi-l va înmâna, în vederea verificării corectitudinii datelor înscrise și certificării, prin semnătură, a corectitudinii acestora.

În cazul în care observați că datele înscrise nu sunt conforme cu cele solicitate, returnați personalului distribuitorului copia partener nesemnată și solicitați eliberarea unui nou document, în conformitate cu cele solicitate.

În această situație, personalul distribuitorului este obligat să emită un nou document "copie partener".

În situația în care datele înscrise în "copie partener" sunt conforme cu cele solicitate, trebuie să semnați acest document, personalul distribuitorului urmând a vă înmâna exemplarul "copie client" al rovinietei, document ce va fi ștampilat de distribuitor și va rămâne în posesia dumneavoastră.

Doar emiterea de către personalul distribuitorului a documentului "copie client" atestă înregistrarea în baza de date a rovinietei.

În cazul în care observați o eroare la înscrierea numărului de înmatriculare, după ce ați semnat documentul "copie partener", iar personalul distribuitorului a emis documentul "copie client" , puteți solicita corecția numărului de înmatriculare, în punctul de lucru al distribuitorului care a emis rovinieta, în decurs de 60 minute de la emiterea acesteia.

În vederea operării acestei modificări, personalul distribuitorului va solicita o copie de pe certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Pentru o astfel de solicitare, va fi emis de către personalul distribuitorului, un document justificativ în două exemplare identice astfel:

 • primul exemplar (Corecție Număr Auto - copie partener) se înmânează solicitantului în vederea certificării prin semnătură a corectitudinii datelor;
 • al doilea exemplar (Corecție Număr Auto - copie client), emis după certificarea copiei partener, va fi ștampilat de către distribuitor și înmânat solicitantului;

Doar emiterea documentului (Corecție Număr Auto - copie client) atestă modificarea numărului de înmatriculare în baza de date.

În situația emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, în cazul în care nu a fost solicitată și efectuată corecția numărului de înmatriculare în termen de 60 minute de la emitere, la punctul de distribuție unde a fost emisă rovinieta, utilizatorul poate solicita CNAIR - S.A. corecția numărului de înmatriculare în baza de date.

Solicitarea se transmite în original la CNAIR - S.A., conform formularului-tip care se regăsește pe pagina www.cnadnr.ro secțiunea Roviniete Cerere schimbare număr înmatriculare eronat, împreună cu:

 • o copie a documentului copie client emis pentru numărul de înmatriculare eronat;
 • o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărții de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;
 • o copie a documentului de plată.

Pe baza documentelor menționate anterior, CNAIR va efectua corecția numărului de înmatriculare dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • numărul de identificare al vehiculului, înscris în documentul copie client, corespunde cu cel înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;
 • în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor români, nu este înscris numărul de identificare al vehiculului, iar conform înregistrărilor din baza de date a Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris în document, la data eliberării rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
 • în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor străini, numărul de înmatriculare înscris prezintă o eroare de maximum două caractere și numărul de identificare al vehiculului nu este înscris;
 • rovinieta a fost emisă pentru numărul de înmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare;

Acest lucru se datoreaza faptului că în urma vânzării vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului în termenul prevăzut de legislația în vigoare (Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare). Din acest motiv, în evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastră figurați în continuare ca și deținător al vehiculului, iar în cazul utilizatorilor români (persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România) responsabilitatea achitării rovinietei revine în exclusivitatea acestora.

CNAIR nu are niciun drept în aplicarea sancțiunilor altor persoane, decât celor înscrise în certificatul de înmatriculare ca deținători sau ca utilizatori în baza unui drept legal.

În această situație, puteți formula o contestație la procesul verbal emis, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecatoria în a cărei circumscripție domiciliați sau își are sediul firma dumneavoastră.

Totodată, vă puteți adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în a cărui rază de competență a fost înmatriculat vehiculul, în vederea depunerii unei notificări cu privire la înstrăinarea vehiculului. Notificarea trebuie să fie însoțită de copii de pe documentele justificative (contract de vânzare-cumpărare, certificat de radiere fiscală pentru vehiculul în cauză).

 • în cazul în care ați achitat amenda contravențională, conform celor înscrise în procesul verbal, trebuie să trimiteți catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contravenționale, împreună cu o copie a procesului verbal și a înștiințării de plată.
 • prin poștă, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, București
 • prin predare directă la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, București;

Vă rugăm să păstrați originalele documentelor de plată.

În cazul utilizatorilor români care își schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul își mențin valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNAIR - S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.

În cazul utilizatorilor români și străini, în situația schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul își mențin valabilitatea numai în condițiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

În condițiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR. Pentru efectuarea modificării, utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitățile CNAIR - S.A. cu următoarele documente:

 • cerere scrisă, conform formularului-tip care se regasește pe pagina web a CNAIR - S.A.;
 • cartea de identitate a autovehiculului în copie și originalul acesteia pentru verificarea conformității.

Solicitarea se verifică pe loc și, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.

Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării și valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:

 • unul va fi ștampilat de către CNAIR - S.A. și va fi înmânat solicitantului;
 • unul va fi semnat de către solicitant și va rămâne la CNAIR - S.A.

Atât pentru vehiculele care circulă cu numere provizorii, cât și pentru vehiculele înregistrate, NU se achită rovinieta;

În cazul în care în sistemul informatic, pentru numărul de înmatriculare respectiv există o rovinietă aflată în perioada de valabilitate, aceasta se consideră a fi valabilă pentru vehiculul dv., numai în cazul în care numărul de identificare pentru care a fost eliberată rovinieta respectivă este același cu numărul de identificare din certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut de către dv., și rovinieta respectivă a fost eliberată pentru tipul de vehicul deținut de către dv.

În cazul în care cele două numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului deținut de către dv. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existentă în sistemul informatic, aceasta nu se consideră a fi valabilă pentru vehiculul deținut de către dv., iar operatorul are obligația să vă elibereze rovinieta solicitată.

NU

Restituirea sumei, corespunzătoare perioadei de neutilizare, se face numai la solicitarea utilizatorului, în situația radierii din circulație a vehiculului ca urmare a:

 • dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unități specializate, în vederea dezmembrării;
 • scoaterii definitive din România a vehiculului;
 • declarării furtului vehiculului.

În cazul în care pentru același vehicul se achită mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel puțin o zi, contravaloarea perioadei de suprapunere a rovinietelor, se returnează în baza unei solicitări de returnare a contravalorii tarifului corespunzător perioadei de suprapunere care se depune la CNAIR - S.A. împreună cu o copie a cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare a vehiculului, ce va purta înscrisul "conform cu originalul", semnătura și, după caz, ștampila utilizatorului.

Suma ce se va returna, va fi calculată în funcție de perioada de suprapunere a valabilității, mai puțin comisioanele bancare și cele cuvenite distribuitorilor și va fi returnată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

În situația în care aveți nevoie de informații suplimentare privind rovinieta vă puteți adresa telefonic la numărul: 021.264.33.44 , de luni până joi în intervalul orar 08:30 – 16: 30 și vineri în intervalul orar 08:30 – 14:00, sau pe email la adresa roviniete@andnet.ro

În situația în care în certificatul de înmatriculare, pe lângă deținătorul vehiculului, este înscris și utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contravenției va fi emis pe numele utilizatorului. Doar în situația în care în certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contravenției va fi emis pe numele deținătorului (firma de leasing)

În prezent, puteți achiziționa rovinieta prin intermediul SMS, dacă dețineți abonament sau cartela PrePay, de la operatorii de telefonie mobilă ORANGE ROMÂNIA, VODAFONE ROMÂNIA, TELEKOM ROMÂNIA și RCS&RDS.

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta):

 • vehiculele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
  • unitățile Ministerului Apărării Naționale;
  • unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
  • unitățile Serviciului Român de Informații;
  • unitățile Serviciului de Informații Externe;
  • unitățile Serviciului de Protecție și Pază;
  • unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  • Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;
  • serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  • Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și subunitățile acesteia (x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
  • Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  • serviciile de ambulanță;
 • storice, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului;
 • revăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte;
 • folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități.
 • destinate transportului școlar.

Începând cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele menționate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.

În vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) din Ordonanța, utilizatorii acestora sunt obligați să comunice CNAIR - S.A., sub declarație pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora.

Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanță, utilizatorii acestora vor transmite Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare și a tarifului de trecere.

Utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) au obligația de a transmite CNAIR - S.A., respectiv Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, sub declarație pe propria răspundere, orice modificare apăruta cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal.

Utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului până la confirmarea, în scris, de către CNAIR - S.A. a includerii acestuia în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.