---

Eşti aici

 • Eliberarea AST se face la solicitarea scrisă a operatorului de transport sau a unei terţe persoane, în numele operatorului de transport.
 • Masa totală maximă admisă, masele maxime admise pe axe și dimensiunile maxime admise în circulație sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, în cazul transporturilor cu depăşiri, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR SA.
 • Actele normative menţionate mai sus pot fi accesate pe site-ul CNAIR SA, accesând link-ul următor: www.cnadnr.ro.
 • AST se eliberează pentru:
  • transporturi a căror încărcătură este indivizibilă;
  • vehicule care depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise;
  • transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depășită cel puțin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise și sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
   • masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;
   • masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată;
   • lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 m lungimea maximă admisă;
   • lățimea să nu depășească 3,2
   • m;
   • înălțimea să nu depășească 4,0 m.
  • vehicule care transportă două sau mai multe încărcături indivizibile, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
   • masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;
   • masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată;
   • lățimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu lățimea cea mai mare; în cazul în care lățimea rezultă prin însumarea lățimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși 3,0 m;
   • lungimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu lungimea cea mai mare; în cazul în care lungimea rezultă prin însumarea lungimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși cu mai mult de 3,0 m lungimea maximă admisă;
   • înălțimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu înălțimea cea mai mare; în cazul în care înălțimea rezultă prin însumarea înălțimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși 4,0 m.
 • Alte condiții privind autorizarea transporturilor cu depășiri sunt prevăzute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 1236 din 7 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și /sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
 • Pentru vehiculele care, din construcţie, depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, AST se poate elibera pentru perioade de 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, fără înscrierea traseului, tarifele suplimentare fiind calculate, în cazul drumurilor de interes naţional, pentru un rulaj de 1.000 km/lună, din care 600 km drum național reabilitat și 400 km drum național modernizat.
 • Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor, furnizate sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii.
 • Titularul AST este în toate cazurile operatorul de transport care poartă întreaga responsabilitate a circulaţiei vehiculului cu depăsiri, în conformitate cu condiţiile prevăzute în AST şi cu legislaţia în vigoare.
 • Pentru a obţine o AST, solicitantul trebuie să completeze o cerere, al cărei model este afişat pe site-ul DRDP Braşov, cu posibilitate de descărcare şi de completare a formularului, inclusiv în format electronic.
 • Cererile pot fi transmise la DRDP Braşov – Biroul AST astfel:
  • prin fax, la nr. 0268/440.191;
  • prin poştă, la adresa str. Spicului, nr. 2, Braşov, judeţul Braşov;
  • scanate, prin e-mail, la următoarea adresă: ast.bv@andnet.ro
  • personal, la sediul SDN Brașov - Biroul AST.
 • Solicitările se transmit la CNAIR SA / DRDP / SDN pe a cărei rază de activitate își are sediul social / punctul de lucru solicitantul, conform limitelor de competență.
 • Cererile pentru obținerea AST conform prevederilor pct 8 al lit. B) din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR SA trebuie însoțite de confirmarea scrisă a responsabilului cu deszăpezirea/combaterea calamităților/coordonarea activității auto și utilajelor din cadrul SDN subordonate DRDP Brașov. Acordul este formalizat conform reglementărilor interne, și intră în sarcina personalului lucrativ din cadrul fiecărei Secții.
 • Emiterea AST poate fi refuzată dacă cererea nu este completată integral sau prezintă neconcordanţe între cerere și documentele suplimentare. Refuzul emitentului de a da curs solicitării de autorizare a unui transport cu depăşiri va fi comunicat în scris solicitantului, în termenul de soluţionare a cererii.
 • Pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor şi municipiilor reşedinţă de judeţ, AST se eliberează de către DRDP sau SDN, în funcţie de limitele de competenţă. CNAIR SA eliberează AST indiferent de caracteristicile transportului cu depăşiri.
 • Emiterea autorizațiilor speciale de transport (AST), se realizează astfel:
  • în regim normal, la mai mult de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile CNAIR SA:
  • în regim de urgență, în mai puțin de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile CNAIR SA.
  •  Conform Ordinului nr. 1836 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR S.A. în Anexa nr. 1, litera F) punctul 1 termenele menționate mai sus decurg din ziua următoare datei la care a fost înregistrată cererea pentru eliberarea AST.
  • AST se eliberează cu plata prealabilă a tarifelor suplimentare pentru depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise, prevăzute de legislaţia în vigoare.
  • Modalităţile de plată a contravalorii AST sunt următoarele:
  • în numerar, la casieria care funcţionează în incinta instituţiilor emitente;
  • prin virament (ordin de plată) în conturile menţionate pe formularele de solicitare AST.
  • La ridicarea AST, solicitantul va prezenta/ transmite o copie a documentului care atestă efectuarea plăţii, pe care va înscrie olograf textul “Subsemnatul ................., declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.
  • Predarea AST se face unui delegat desemnat de solicitant sau operatorului de transport în cauză, pe bază de semnătură, cu înscrierea datelor de identificare în registrul de evidență al AST emise.
  • AST trebuie să se afle la bordul vehiculului, în original, pe toată desfăşurarea transportului cu depăşiri.
  • În cazul pierderii, furtului sau distrugerii AST conform Ordinului nr. 1236 din 7 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și /sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor la Art. 52 aliniatul (4), emitentul poate elibera o copie cu valoare de original. Copia AST se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a titularului. Pentru eliberarea copiei se va percepe un tarif de 300 lei/document (TVA inclus).